HET BEHEERKANTOOR

VOOR VERENIGING

VAN EIGENAREN

Wetswijziging appartementsrecht een stap dichterbij!

Geplaatst: 17-6-2016

Wetswijziging appartementsrecht een stap dichterbij!

Op 30 mei 2016 is door de Koning aan de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek inclusief Memorie van Toelichting aangeboden. De verwachting is dat de wetswijziging na de parlementaire behandeling op 1 januari 2017 in werking zal treden.

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek met als doel het functioneren van VvE’s te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. Daartoe zal het gemakkelijker voor VvE’s worden om een geldlening aan te gaan om bijvoorbeeld tot het noodzakelijk onderhoud en/of tot verduurzaming over te gaan. Daarnaast zullen VvE’s verplicht worden een minimale jaarlijkse reservering voor onderhoud aan te houden.

Kort gezegd komt het wetsvoorstel op het volgende neer:

  • Kort gezegd komt het wetsvoorstel op het volgende neer:
  • De jaarlijkse reservering bedraagt tenminste het bedrag dat door de vergadering is vastgesteld ter uitvoering van een door de vergadering vastgesteld MJOP van ten hoogste 5 jaar oud en dat betrekking heeft op een periode van tenminste 10 jaar.
  • Of tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw voor woongebouwen en voor gebouwen met gedeeltelijk wonen.
  • Voor VvE’s die op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet jaarlijks t.b.v een reservefonds reserveren, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.
  • Tenzij het reglement anders bepaalt, is de VvE bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan. Dat geldt ook voor niet woongebouwen. De geldlening kan alleen op de gemeenschappelijke delen en zaken betrekking hebben.
  • Bij overdracht van een appartementsrecht wordt de verkoper/vervreemder uit zijn verplichtingen m.b.t die geldlening ontslagen, mits hij de verkrijger daarvan opgave heeft gedaan.
  • Bij overdracht moet de notaris ook opgave doen van de geldlening.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
Dolf Pethke via info@jvl-administraties.nl of bel naar: 023 – 55 13 513

(bron: Rijssenbeek)

Contact

Neem contact met ons op via dit
contactformulier. Binnen 24 uur
ontvangt u een antwoord.